Edukasyon sa Pagpapakatao 7

Sofia Aurora, EdD, Imelda P. dela Cruz, at Nenita I. de Vega (may-akda/patnugot)

Ang Edukasyon sa Pagpapakatao (Grade 7-10) Ikalawang Edisyon ay naglalayong tulungan ang mga mag-aaral sa patuloy nilang pag-unlad at pagkakaroon ng mabuting puso (sa malawak dimensyon ng moralidad) at mabuting kaisipan, (sa malawak dimensyon ng katalinuhan). Ang epektibong integrasyon ng puso at isipan, kasama ang mga estratehiya at akmang mga gawain sa Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) ay maingat na binigyan ng konsiderasyon sa pagbuo ng seryeng ito. Ang saligan ng seryeng ito ay maingat na inalinsunod sa 2016 Kasanayang Pampagkatuto sa Edukasyon sa Pagpapakatao 7-10 ng DepEd, at naglalayung mahubog sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na natatanging pagkakakilanlan:

  • Pag-alam sa Mabuti. Ang mga mag-aaral ay umuunlad sa kaisipan, sa paggamit ng pinagsamang mataas na kakayahan ng kaisipan, tulad ng pangangatuwiran, imahinasyon, paghatol, at iba pa.
  • Paghahangad sa Mabuti. Ang mga mag-aaral ay umuunlad sa natutuhang mas malalim na paraan pagtingin, kakanyahan, at pagtugon sa buhay na gamit ang kaisipan, damdamin, sariling imahe, at konsepto sa kahulugan at layunin sa buhay.
  • Paggawa ng Mabuti. Ang mag-aaral ay umuunlad sa magkaugnay na gawain ng puso at isipan, tulad ng pagsasaliksik, pananaw, pagninilay, at kilos o gawi, at ang pagsasanib ng iba pang mabubuting katangiang kaugnay ng pag-alam at paghahangad ng mabuti.
Inaasahan na ang lahat ng ito, kasama ang iba pang kaugnay na pagpapahalaga at birtud sa seryeng ito, ay makatutulong sa mga magaaral sa kanilang maka-Diyos, makatao, makakalikasan at maka-bansang paglalakbay sa mundo—sa kanilang matatag, walang humpay, etikal, at mapagkalingang paraan. at mga pagsusulit na nag-iiskor. Nagtataglay ng mga elemento ng Understanding by Design na inaasahang makatutulong sa pagkakamit ng mas malinaw at malalim na pag-unawa ng mga aralin.