Kasaysayan, Kabuhayan, at Kamalayan 10

Mary Dorothy DL. Jose, Jerome A. Ong, Vicente C. Villan, PhD, and Atoy M. Navarro

Ang serye sa Araling Panlipunan na Kasaysayan, Kabuhayan, at Kamalayan 7-10 ay nakatuon sa paghubog ng mamamayang makakalikasan, makabansa, at makatao na may pambansa at pandaigdigang pananaw. Sa pagkamit ng mga layunin ng Araling Panlipunan K to 12 Kurikulum, tinitiyak ng seryeng ito na mabibigyan ng pagkakataon ang kabataan na makaalam, makagawa, makapamuhay, at maging ganap na pawang mga haligi ng pagkatuto (pillars of learning).

  • Nagtataglay ng mga elemento ng Understanding by Design na makatutulong sa mas pokus at mas malalim na pag-unawa sa mga aralin
  • Nakatuon ang nilalaman at mga gawain sa pangkabuuang kagalingan ng mag-aaral (learner-centered)
  • Gumagamit ng mga approach at estratehiya mula sa iba’t ibang teorya ng pagkatuto tulad ng konstruktibismo, ang magkatuwang, gayundin, ang indibidwal na pagkatuto, at pangkaranasan at pangkontekstong pagkatuto
  • Mayaman sa mga gawaing awtentiko na lumilinang sa mga higher-order thinking skill at pumapanday sa kasanayan ng mag-aaral sa pagsasaliksik, mapanuri at malikhaing pag-iisip, matalinong pagpapasiya, at mabisang komunikasyon
  • Nililinang ang panghabambuhay na kakayahan ng mag-aaral na mag-isip at matuto (lifelong learning)
  • Ang daloy ng bawat aralin ay idinisenyo tungo sa higit na makabuluhan at malalim na pag-unawa sa paksa
  • Naglalaman ng mga gawaing papanday sa mga kasanayang kinakailangan sa ika-21 siglo (21st-century skill)