Kasaysayan, Kabuhayan, at Kamalayan 8

Raymund Arthur G. Abejo, Mary Dorothy DL. Jose, Janet S. Reguindin, Jerome A. Ong, Aaron Abel T. Mallari, and Vicente C. Villan, PhD

Ang serye sa Araling Panlipunan na Kasaysayan, Kabuhayan, at Kamalayan 7-10 ay nakatuon sa paghubog ng mamamayang makakalikasan, makabansa, at makatao na may pambansa at pandaigdigang pananaw. Sa pagkamit ng mga layunin ng Araling Panlipunan K to 12 Kurikulum, tinitiyak ng seryeng ito na mabibigyan ng pagkakataon ang kabataan na makaalam, makagawa, makapamuhay, at maging ganap na pawang mga haligi ng pagkatuto (pillars of learning).

  • Nagtataglay ng mga elemento ng Understanding by Design na makatutulong sa mas pokus at mas malalim na pag-unawa sa mga aralin
  • Nakatuon ang nilalaman at mga gawain sa pangkabuuang kagalingan ng mag-aaral (learner-centered)
  • Gumagamit ng mga approach at estratehiya mula sa iba’t ibang teorya ng pagkatuto tulad ng konstruktibismo, ang magkatuwang, gayundin, ang indibidwal na pagkatuto, at pangkaranasan at pangkontekstong pagkatuto
  • Mayaman sa mga gawaing awtentiko na lumilinang sa mga higher-order thinking skill at pumapanday sa kasanayan ng mag-aaral sa pagsasaliksik, mapanuri at malikhaing pag-iisip, matalinong pagpapasiya, at mabisang komunikasyon
  • Nililinang ang panghabambuhay na kakayahan ng mag-aaral na mag-isip at matuto (lifelong learning)
  • Ang daloy ng bawat aralin ay idinisenyo tungo sa higit na makabuluhan at malalim na pag-unawa sa paksa
  • Naglalaman ng mga gawaing papanday sa mga kasanayang kinakailangan sa ika-21 siglo (21st-century skill)