Wow Filipino Masayang Bumasa Kinder

Sa tulong ng Wow, Filipino! 1 to 6, inaasahan ang makahulugan at kawili-wiling pag-aaral ng wikang Filipino. Tiniyak sa seryeng ito ang sistematikong paglinang ng lahat ng “basic learning competencies” para sa elementarya at “higher order thinking skills” upang maging mapanuri ang mga mag-aaral.

  • Pinag-uugnay ang pagdedebelop ng mga kasanayan sa pagbasa at wika sa tulong ng mga gawaing nakatuon sa mensahe ng binasang akda
  • Nililinang ang pagiging “outcome oriented” at “performance-based” ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paghihikayat sa kanila na itaya ang kanilang sarili
  • Inaakit ang atensyon ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng makabagong titulo at paraan ng pagtuturo na kumikilala sa pagiging dinamiko at buhay ng wikang Filipino